banner


2 1

TRỤ SỞ BỘ TÀI CHÍNH

Khách hàng: Bộ tài chính
Công việc đảm nhận: Tổng thầu quản lý chất lượng; Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị; Tư vấn xem xét thiết kế biện pháp thi công; Quan trắc lún;